Mitä on vapaaehtoistyön työnohjaus? Kuvassa joukko käsiä aseteltuna päällekkäin

Mitä on vapaaehtoistyön työnohjaus?

Vapaaehtoisuus on arvokasta työtä ja sen laadukas tekeminen edellyttää asiantuntevaa työnohjausta. Mistä vapaaehtoistyön työnohjauksessa on kyse?

Laadukas ja turvallinen tukityö vaatii tuekseen työnohjauksen. Työnohjauksen tavoitteena on osaava, uuden oppimiseen kykenevä ja jaksava tukihenkilö. Työelämän lainalaisuudet toteutuvat vapaaehtoistyössä vain osittain ja vapaaehtoistyön työnohjaajien onkin tunnettava järjestö- ja vapaaehtoistyön erityispiirteet sekä niiden työnohjaukselle asettamat vaatimukset. (Porkka 2009).

Ehdottoman luottamuksellista ja tavoitteellista

Vapaaehtoistyön työnohjauksessa tutkitaan ja jäsennetään omaa vapaaehtoisen roolia, tukityötä, kokemuksia, tunteita, mielikuvia ja omaan taustayhdistykseen liittyviä asioita yhdessä koulutetun työnohjaajan kanssa.

Vapaaehtoistyön työnohjauksen avulla voidaan tarkastella omaa toimintaa ohjaavia näkemyksiä, asenteita ja arvoja. Samalla voidaan arvioida, ovatko omat näkemykset sopusoinnussa vapaaehtoistyötä tarjoavan organisaation kanssa. Ohjauksessa ohjattava pääsee näkemään itsensä ja oman vapaaehtoistyönsä osana suurempaa kokonaisuutta.

Vapaaehtoistyön työnohjaus on ehdottoman luottamuksellista, tavoitteellista ja suunnitelmallista toimintaa. Se keskittyy vapaaehtoistyöhön liittyviin asioihin ja tapahtuu pääasiassa keskustellen. Se auttaa vapaaehtoista löytämään oman yksilöllisen tapansa olla toisen ihmisen tukena, tukee uskoa itseen, antaa uskallusta tehtävään ja haastaa vapaaehtoisen kehittämään itseään sekä vapaaehtoistyötään.

Vapaaehtoistyön työnohjaus ohjaa ymmärtämään maallikkoauttamisen erityispiirteitä ja edistää sitoutumista vapaaehtoistehtävän toimintatapoihin, tavoitteisiin ja periaatteisiin. (Porkka 2009).

Vapaaehtoistyön työnohjaus tarjoaa vapaaehtoiselle

Oman työyhteisön

Vapaaehtoistyö voi olla luonteeltaan usein yksinäistä puurtamista. Vapaaehtoistyön työnohjaus on usein ryhmämuotoista ohjaamista ja silloin vapaaehtoiset pääsevät keskustelemaan asioista oman vapaaehtoistyön työyhteisön kesken. Usein suljetuista työnohjausryhmistä kasvaakin ajan kuluessa tiivis porukka.

Pysähtymisen oman tehtävän äärelle

Vapaaehtoistyön arjessa ei useinkaan löydy kiireetöntä hetkeä pysähtyä oman vapaaehtoistyön ja sen herättämien ajatusten ja tunteiden äärelle. Työnohjauksessa se mahdollistuu. Ohjattava pääsee reflektoimaan asioita tavalla, joka ei mahdollistu muissa arjen yhteyksissä.

Henkistä kasvua

Työnohjaus on oppimisen paikka, joka mahdollistaa ohjattavissa tapahtuvaa kasvua ja kehitystä. Työnohjaus tukee ohjattavaa tunnistamaan omia muutostarpeta, rohkaisee asettamaan tavoitteita ja ryhtymään toimeen.

Innostumista ja motivaatiota

Kun asioita pääsee pohtimaan yhdessä ja erikseen, saa usein uusia näkökulmia omaan tekemiseen. Se voi innostaa ja motivoida. Usein myös vaikeiden tilanteiden käsittely työnohjauksessa helpottaa ja saa askeleen tuntumaan kevyemmältä.

Vapaaehtoistyön työnohjaus tarjoaa taustayhteisölle

Paikan purkaa kokemuksiaan

Työssä, jossa työvälineenä ovat ihmissuhteet ja oma persoonallisuus, työntekijä joutuu toisinaan sellaisten ratkaisujen eteen, että hän tarvitsee toisten ihmisten tukea. Työnohjaus on turvallinen ja luotettava ympäristö käsitellä vapaaehtoistyössä koettuja haastavia tilanteita.

Tehtävässään jaksavia vapaaehtoisia

Työnohjaus auttaa tunnistamaan omia tunteita ja tarkkailemaan niiden syntyä ja kehittymistä. Tunteiden tunnistaminen muissa ihmisissä ja kyky erottaa ne omista tunteista on perusta sille, että kykenee tuntemaan empatiaa toisia kohtaan.

Vapaaehtoistyön luonteelle sopivan tavan palkita

Työnohjausprosessin aikana syntyy usein innostavia kohtaamisia, uusia näkökulmia ja solmitaan kiinnostavia ihmissuhteita. Työnohjaus koetaan usein voimauttavaksi kokemukseksi ja se palkitsee osallistujan henkisellä pääomalla.

Laadunvarmistusta

On tärkeää, että vapaaehtoistyöntekijöillä on jaettu yhtenäinen käsitys siitä, miten omaa työtä tehdään. Työnohjauksessa ryhmä ja työnohjaaja auttavat osallistujia reflektoimaan omaa tekemisen tapaa. Tämä mahdollistaa pehmeän tavan varmistaa, että vapaaehtoiset tekevät työtään siten, kuin heidät on koulutettu.

valkoisia puuhahmoja rivissä, rivin viimeinen hahmo on vihreä

Ryhmä- vai yksilöohjausta?

Vapaaehtoistyön työnohjaus on tyypillisesti ryhmämuotoista, mutta yksilöohjauksillekin on oma paikkansa. Ryhmäohjauksessa vapaaehtoiset verkostoituvat muiden samaa työtä tekevien kanssa ja saavat ryhmäläisiltä vahvistusta omaan tekemiseen ja runsaasti erilaisia näkökulmia. Yksilöohjaus voi soveltua esimerkiksi ainutkertaista vapaaehtoistyötä tekevälle henkilölle, kuten yhdistyksen puheenjohtajalle tai muuten muita vapaaehtoisia johtavalle vapaaehtoiselle.

puisia hahmoja, joiden välisiä yhteyksiä siniset viivat niiden välillä ilmentävät.

Suljettu vai avoin työnohjausryhmä?

Suljettu ryhmä tarkoittaa ryhmää, johon ei tule uusia jäseniä ryhmän aloituksen jälkeen. Avoimeen ryhmään voi nimensä mukaisesti tulla mukaan kuka tahansa kohderyhmään kuuluva.

Suljettu ryhmä mahdollistaa osallistujien keskinäisen ryhmäytymisen, luottamuksen kasvun ja henkisen kehityksen aivan eri tavalla kuin avoin ryhmä. Suljettu ryhmä on usein palkitsevin vaihtoehto osallistujille ja se voi sitouttaa vapaaehtoista toimintaan paremmin.

Avoin ryhmä voi sopia esimerkiksi vähemmän intensiivistä vapaaehtoistyötä tekeville tai jos ohjauksen tarve on pelkkää kokemusten purkamista. Avoimessa ryhmässä keskustelu ei pääse usein etenemään tapaamiskertojen välillä, vaan samat teemat toistuvat usein keskusteluissa. Vapaaehtoinen voi kokea sen pidemmän päälle vähemmän sitouttavaksi.

Täydentyvä ryhmä on luonteeltaan suljettu ryhmä, joka avataan suunnitellusti esimerkiksi kerran vuodessa. Tällöin ryhmään voidaan ottaa uusia jäseniä, minkä jälkeen ryhmä suljetaan taas. Täydentyvä ryhmä sopii esimerkiksi tilanteisiin, jossa taustaorganisaatio kouluttaa uusia vapaaehtoisia säännöllisin väliajoin. Uudet vapaaehtoiset voivat siten päästä heti mukaan työnohjausryhmään. Ryhmäprosessi alkaa alusta, kun ryhmää täydennetään, mutta prosessi pääsee sen jälkeen taas etenemään, toisin kuin avoimessa ryhmässä.

Työnohjaus voi auttaa vapaaehtoisiasi jaksamaan paremmin.

Lähteet:

Pelkonen, M. & Porkka, S-T. (2020). Vapaaehtoistyön työnohjauksen järjestämisopas. Helsinki: MIELI Suomen Mielenterveys.

Porkka, S-T. (2009). Työnohjaamisen taito. Oppikirja vapaaehtoistyön työnohjaajalle. Helsinki: Suomen Mielenterveysseura.